Legea prin care se interzice cumulul pensie+ salariu la stat si conditiile de aplicare

Conform prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţionaln, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a elaborat instrucţiunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale.


Concret, prin adoptarea acestui act normativ se reglementează modul de aplicare a măsurilor privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale obţinute din surse bugetare.
                                                                        
Persoanele care fac obiectul reglementărilor cuprinse în Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 sunt pensionarii care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire la:
- autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;

 

- regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ – teritorială.
 
Beneficiarii dreptului la pensie, în sensul prezentului act normativ sunt:
         1. pensionarii sistemului public de pensii,
         2. pensionarii aparţinând sistemelor neintegrate sistemului public, respectiv:

a) pensionarii proveniţi din cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
b) pensionarii sistemului de asigurări sociale al avocaţilor
c) pensionarii sistemelor proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, şi anume: Biserica Romano – Catolică, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, Biserica Reformată din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Unitatea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Unitatea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Evanghelică C.A. din România şi Biserica Evanghelică-Luterană din România.

         3. beneficiarii pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale.
 

Persoanele pot cumula pensia cu veniturile salariale numai în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1693 lei.
 
Pensia netă reprezintă cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit, fără a se lua în considerare indemnizaţiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizaţia de însoţitor plătită pensionarilor pentru limită de vârstă care, conform legii, provin din pensionari încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile acordate nevăzătorilor şi persoanelor cu handicap şi nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.
 
Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât şi din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.În situaţia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

 

Sursa: comunicat Ministerul Muncii  Familiei şi Protecţiei Sociale

What Next?

Related Articles